ΑΡΘΡΑ
Αρθρα, δημοσιεύσεις

Έχοντας ήδη παρουσιάσει σε προηγούμενο σημείωμά μας την «ΑΤΖΕΝΤΑ 2030» για την αειφόρο Ανάπτυξη η οποία με τίτλο «Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας» υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, αλλά και τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν τον Ο.Η.Ε σε αυτή του την απόφαση οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι :

Στοχεύοντας να διατηρήσουμε τις πόλεις με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να προάγεται η ευημερία χωρίς την ταυτόχρονη κατάχρηση γης και την κατασπατάληση πόρων, οφείλουμε να εστιάσουμε στο στόχο 11 της Ατζέντα ο οποίος αναφέρεται στις Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και προσδοκά στη δημιουργία ασφαλών ,προσαρμοστικών βιώσιμων πόλεων και οικισμών χωρίς αποκλεισμούς με :
11.1 Τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή , ασφαλή, προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες, και αναβάθμιση των φτωχογειτονιών.
11.2 Την παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι.
11.3 Τη βελτίωση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης για όλους καθώς και των ικανοτήτων για συμμετοχικό ,ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό και διαχείριση των ανθρωπίνων οικισμών.
11.4 Την ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
11.5 Τη σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και του αριθμού των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, εστιάζοντας στην προστασία των φτωχών και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.
11.6 Τη μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντικτύπου των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αστικών και άλλων αποβλήτων.
11.7 Την παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμους πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.
11.8 Την υποστήριξη θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ των αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της ενδυνάμωσης του εθνικού και του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Αποσκοπώντας σε μία ταχεία ανάπτυξη της πόλεως και του δήμου μας τα επόμενα χρόνια είναι απαραίτητο όλες οι δράσεις και οι υποδομές που πλέον θα σχεδιάζονται να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις κατευθύνσεις της ΑΤΖΕΝΤΑ 2030, οι οποίες είναι αναγκαίες για ένα καλύτερο αύριο με σεβασμό στον άνθρωπο και τον πλανήτη μας.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ