ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Αυτήν την κατάσταση είμαστε αποφασισμένοι να την αλλάξουμε μέσα στο 2019

Για να πάει η Καλαμάτα Μπροστά θέσαμε πέντε Στρατηγικούς Στόχους για την Ανάπτυξη του Δήμου μας. Ένας από αυτούς είναι και η Ευρωπαϊκή Προοπτική της Πόλης, με την ένταξή της σε δίκτυα πρωτοπόρων και καινοτόμων πόλεων, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να τονίσει την ποιοτική της αναβάθμιση και να αξιοποιήσει τις προοπτικές που προσφέρει η ευρωπαϊκή διάσταση.

Δίκτυο πόλεων είναι μία ομάδα πόλεων που όλες μαζί ευθύνονται αλλά και συμμερίζονται τους κοινούς στόχους με σκοπό την επικοινωνία, τη συνεργασία και το συνεταιρισμό με όφελος :

Α) Τη συντονισμένη προώθηση και προβολή της ταυτότητάς τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Β) Την πολυμερή και βιώσιμη συνεργασία με άλλους Ο.Τ.Α. χωρών της ΕΕ, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με τον εθελοντικό τομέα.
Γ) Την προετοιμασία και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες τρίτων.
Δ) Την απόκτηση τεχνογνωσίας, εμπειρίας, τεχνικών, βέλτιστων πρακτικών που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων σε τοπικό επίπεδο υπηρεσιών.
Ε) Τη διευκόλυνση και παρακίνηση της απασχόλησης, αφού τα δίκτυα παρέχουν θέσεις εργασίας σε εκπαιδευόμενους νέους και επαγγελματίες και
ΣΤ) Την παροχή αυξανόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε νέους σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί όπως η Επιτροπή με τις διαχειριστικές υπηρεσίες (Ageancies), την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και διακρατικές οργανώσεις καταρτίζουν και προτείνουν πληθώρα προγραμμάτων που απευθύνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Ενδεικτικά δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε Δίκτυα Πόλεων είναι το «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014 – 2020» και το «URBACT III, 2014 – 2020».

Στο πρώτο πρόγραμμα το οποίο για την περίοδο 2016-2020 έχει για προτεραιότητες (α) την κατανόηση και τη συζήτηση για τον Ευρωσκεπτικισμό, (β) την αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης, (γ) την καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών με διαπολιτισμικό διάλογο και αμοιβαία κατανόηση και (δ) τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης συμμετέχουν μέσα από διάφορα δίκτυα 17 δήμοι της χώρας μας.

Το URBACT III, στο οποίο συμμετέχουν ήδη μέσω διαφόρων δικτύων 4 δήμοι της χώρας μας, σκοπεύει να λειτουργήσει ως ένα Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ώστε :
Α) Να βελτιωθεί η ικανότητα των πόλεων στη διαμόρφωση και διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών
Β) Να βελτιωθεί η εφαρμογή των ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και σχεδίων δράσεων στις πόλεις και
Γ) Να εξασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες και οι φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, έχουν αυξημένη πρόσβαση στη γνώση για όλες τις πτυχές που αφορούν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές τους.

Η Καλαμάτα που είναι σε όλα αυτά; Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι κυριολεκτικά απούσα. Είναι πραγματικά κρίμα που ο Δήμος μας δεν συμμετέχει σε κάποιο Διεθνές Δίκτυο Πόλεων και αυτήν την κατάσταση είμαστε αποφασισμένοι να την αλλάξουμε μέσα στο 2019. Η συμμετοχή στα δίκτυα θα ανοίξει νέους δρόμους για τους νέους μας. Σε αυτούς κυρίως αφιερώνεται η προσπάθειά μας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας