ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια αποτελεί μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία η οποία ιδρύθηκε στα Τρίκαλα στις 13 Ιουνίου 2006 και αριθμεί σήμερα 26 μέλη – Δήμους της χώρας οι οποίοι διαρρέονται από ποτάμια. Σκοπός της είναι η ανάληψη και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την περιβαλλοντική, πολιτιστική, αισθητική και οικονομική ανάπτυξη των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Για να επιτύχει ένα ορθολογικό σχεδιασμό κατά την άσκηση των τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών , το Δίκτυο συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε τοπικό , διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Πρόσφατα μάλιστα (στις 31/10/2018) συνήψε Σύμφωνο Συνεργασίας με την ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΑΠΘ με στόχο την αμοιβαία συνεργασία τόσο του ιδίου όσο και κάθε Δήμου – μέλους του Δικτύου σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα στον τομέα της προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, που αφορά στα ποτάμια οικοσυστήματα, μέσα από ερευνητικές , πειραματικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Ειδικότερα η συνεργασία αυτή αφορά στην εκπόνηση σχετικών μελετών και στην οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης των φορέων και των δημοτών – κυρίως των νέων ανθρώπων – σε περιβαλλοντικά θέματα που έχουν σχέση με τα ποτάμια οικοσυστήματα.
Από την Πελοπόννησο μόνο ο δήμος Σπάρτης ανήκει στο Δίκτυο. Ο Δήμος μας παρά το γεγονός ότι διαρρέεται από ποτάμια ( τον Πάμισο, τον Άρι και το Νέδοντα ) των οποίων το οικοσύστημα οφείλει να προστατεύσει και να αναβαθμίσει είναι απών από ένα ακόμα δίκτυο από τη συνεργασία με το οποίο μόνο οφέλη μπορεί να έχει.
Έχοντας οικολογική συνείδηση και ανησυχία για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος η ένταξη του Δήμου σε Δίκτυα που ανταποκρίνονται σε αυτές μας τις ευαισθησίες είναι για εμάς αυτονόητη.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας